Her kan du se eller gense slideshows fra oplægsholderne til dette års Natur & Miljø konference.
Siden vil løbende blive opdateret.

Plenum

Velkommen til Natur & Miljø 2016
v. Søren Gais Kjeldsen, formand i KTC & Hans Peter Birk Hansen, formand i EnviNa
v. Direktør Hanne Kristensen, Naturstyrelsen
v. Direktør Marianne Thyrring, DMI
Hvad går ofte galt i offentlige IT-projekter?
og hvad kan man gøre ved det?
v. IT-professor Søren Lauesen, IT University of Copenhagen
v. David Fjord Nielsen, Vicedirektør Naturstyrelsen, og formand for DMP.

Faglige sessioner

Session 1

Hvad skal ind i databasen – og hvorledes v. Geolog og projektleder Johanne Urup, Rambøll, Seniorrådgiver Martin Hansen, GEUS, Civilingeniør Dani Mikkelsen, Frederikssund Kommune

Session 2

Vurdering af vandindvindingspåvirkning af vandløb og natur (sammen med Grundvand og Natur)

Indlæg fra en kommune uden formelt værktøj – Hvordan udføres vurderingerne, og hvordan sikres den interne dialog v. Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune

Indlæg fra en Grundvandsmodel-kommune – Er vurderingerne bedre, og fungerer den interne dialog? Hvor sikker kan man være? v. Hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune

For lidt vand og for meget – Belysning af faglige problemstillinger i relation til vandløbs- og ådalsnaturen v. Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

MMVF er en død fisk – hvad så nu? Tanker om de praktiske problemer omkring vurdering af vandindvindings påvirkning af vandløb v. Ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Session 4/5

Brug af JUPITER-data nationalt og internationalt v.  Geokemiker, seniorrådgiver, Lærke Thorling, GEUS

Blødgøring af drikkevand v. Henrik Juul, Vandcenter Syd

Profylaktisk UV-belysning af drikkevand v. Henrik Juul, Vandcenter Syd

Direkte adgang til cachede Jupiter data v. Seniorrådgiver Martin Hansen, GEUS

Kvalitetssikring på vandværker (DDS) Effekten i Odense kommune v. Richard Jensen, Odense Kommune

Sammen om grundvandsbeskyttelse v. Projektchef Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd A/S

Fra database til korttjenester – Muligheder med korttjenester og servicelag v. Bjarni Pjetursson, GEUS

Værdien af offentlige frie data v. Christian Holmegaard Mossing, COWI A/S.

Hvad bruger vi Jupiterdatabasen til? v. Seniorrådgiver Martin Hansen, GEUS, Civilingeniør Dani Mikkelsen, Frederikssund Kommune. Seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS VEST. Business Development Director Christian Holmegaard Mossing, COWI.

Session 1

Vandløbsdata – brug af indeks og dataindsamling  v. Seniorforsker Annette Baatrup-Pedersen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

To forskellige fiskeindeks – DFFVa og DFFVø. v. Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU – Aqua

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne –  v. Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen

Session 2

Indlæg fra en kommune uden formelt værktøj – Hvordan udføres vurderingerne, og hvordan sikres den interne dialog v. Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune

Indlæg fra en Grundvandsmodel-kommune – Er vurderingerne bedre, og fungerer den interne dialog? Hvor sikker kan man være? – v. Hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune

For lidt vand og for meget – Belysning af faglige problemstillinger i relation til vandløbs- og ådalsnaturen  v. Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

MMVF er en død fisk – hvad så nu?  Tanker om de praktiske problemer omkring vurdering af vandindvindings påvirkning af vandløb v.Ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Session 4

Udledningstilladelser med robusthedsanalyser v. Civilingeniør Anja Thrane H. Thomsen, Orbicon

Vandløbenes kapacitet og Sårbarhed v. Natur- og miljømedarbejder Jannik Seslef og biolog Katrine Juul Larsen, Assens Kommune

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser – set med forsyningens øjne   v. Michael D. Nielsen, Assens Forsyning

Session 5

Grødeskæringsudvalget – status og resultat på arbejdet – v. Direktør Hanne Bach, DCE

Hydrauliske modeller og grødens betydning –  v. Biolog Kirstine E. Mulbjerg, Rambøll

Aalborg-metoden – en ny vej til øget tilfredshed–  v. Miljøtekniker Peter Munk Andersen, Aalborg Kommune 

 

Session 1

Biocover-tilskudsordning  v. AC-Tekniker Pernille Friis Brødsgaard, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Gasundersøgelser og etablering af biocover v. Civilingeniør Malene Tørnqvist Front, NIRAS A/S

Gasundersøgelser og etablering af Biocover – erfaringer og udfordringer v. Professor Charlotte Scheutz, DTU Environment

Køge Kommune og biocoverordningen v. Leder Jacob Skjødt Nielsen, Det Grønne Hus, Køge Kommune

Horsens Kommune v. Direktør Tom Heron, Teknik og Miljø, Horsens Kommune

Session 2

Baggrund for ny datamodel og webapplikation. v. Civilingeniør Jens Aabling, Miljøstyrelsen, Enhed for Jord og Affald

Præsentation af en ny screeningsmodel og en ny analytisk grundvandsmodel (GrundRisk) v. Professor Poul Løgstrup Bjerg, DTU Miljø

Mikrobiel nedbrydning af miljøfremmede stoffer i jord og grundvand. v. Institutleder, professor Carsten Suhr Jacobsen, DCE/Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Session 3

Danmark Miljø portal – Se data om jord.

Fremtiden for jordforureningsdata v. Chef for VMR, Morgens Sørensen, Danske Regioner

Hvor kommer jordforureningsdata fra?  v. Vicekontorchef John Ryan Pedersen, Region Midtjylland

Session 4

Automatiseret porevandsprøvetager med online overvågning v. Civilingeniør, Ph.D. Poul Larsen, Dansk Miljørådgivning

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter v. Udviklings- og projektleder ph.D. Per Loll, Dansk Miljørådgivning

Mimo Ipad i felten v. Boreformand Steffen Holst, Region Midtjylland

Session 5

Den koordinerende pesticideindsats i Aarhus Kommune v. Planlægger Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune

Vanddataanalysen v. Senior projektleder Sandra Roost, Orbicon

Region Midtjyllands indsats overfor pesticider v. Sagsbehandler Frede Busk Sørensen, Region Midtjylland

Session 1

Ressourcestrategien v. Specialkonsulent Alan Sørensen, Miljøstyrelsens, Ressourceteam og Leder Henning Jørgensen, Affaldskontoret

Fyrtårnsprojektet – erfaringer med sorteringsanlæg.– Baggrund og status for fyrtårnsprojektet hos Nomi4s. v. Chef for Deponi Carsten Zaar, Affaldsselskabet, Nomi4s

Session 3

RenoWeb, systemet indhold og potentialer v. Team Manager Anders Humle, Sweco (leverandør af RenoWeb)

Samspillet mellem administration og renovationsfolkene v. Miljøplanlægger Winnie Søndergaard fra Marius Pedersen A/S

Kommunens brug af RenoWeb, og borgernes tilgang via selvbetjening v. Ingeniør Hanne Vatnan, Esbjerg Kommunes Miljøafdeling

Session 4

Debat om muligheder og begrænsninger med digitale løsninger – Borgernes og kommunernes/forsyningsselskabernes muligheder og begrænsninger med digitale løsninger med størst mulige selvbetjening. v. Ingeniør Susanne Poulsen & Ingeniør Hanne Vatnan, Esbjerg Kommunes Miljøafdeling

Session 5

REUSE – bynær byttecentral. Bil-fri genbrugspladser.– Nye trends inden for genbrugspladser v. Partner Rasmus Hørsted Jensen, WorldPerfect

KaraNovoren – døgnåbne Genbrugspladser v. Genbrugschef Finn Kjær, Affaldsselskabet Kara/Novoren

Mystery Shopping – aktiv service og kerneydelsen på genbrugspladserne v. Indehaver og partner Jacob Nyborg, JHN Processor og kontorchef Dorthe Ibsen, Esbjerg Kommune

 

Session 1

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen  v. Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Molt Wengel

Session 2

Hedensted kommunens digitale spildevandsplan.  v. Sagsbehandler Pernille Øster, Hedensted Kommune

Import og eksport af data mellem fagsystemer og plansystem DK – Databehandling v. Projektchef Marcus Tranbjerg, EnviDan

Session 4

 

Udledningstilladelser med robusthedsanalyser v. Civilingeniør Anja Thrane H. Thomsen, Orbicon
Vandløbenes kapacitet og Sårbarhed
v. Natur- og miljømedarbejder Jannik Seslef, biolog Katrine Juul Larsen, Assens Kommune og Michael D. Nielsen Assens

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser – set med forsyningens øjne

Session 5

Metoder og teknologier til håndtering af regnvand. v. Markedschef Uffe Gangelhof, Sweco

Nyeste forskning – miljøeffekter af regnbetingede udledninger på vandløb v. Ph.d. biolog, Sara Egemose, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Mobilt IT i Forsyningen. v. Civilingeniør Kjartan Gunnarsson Ravn, Vejle Spildevand A/S

Session 1

Overblik over rest-ressource ved hjælp af luftfotografering v. Landinspektør Claes Hviid, Cowi

Samordningspligten og tilsyn v. Advokat Henriette Soja, Advokatfirmaet Horten

Session 2

Nye temaer i miljøvurderingssammenhæng v. Chefkonsulent (biolog) Kristine K. Rasmussen og Konsulent, (miljøkemi og sundhed) Stine T. Hansen, Rambøll

Økosystemtjenester – nye tendenser i Danmark v. Chefkonsulent (biolog) Kristine K. Rasmussen og konsulent (miljø og bæredygtighed) Susannah K. Finn, Rambøll

Session 1

Naturpleje prioriteret efter naturværdi – HNV-kortet (High Nature Value). Virker kortet efter hensigten? v. Landskonsulent Heidi Buur Holbeck, Natur, SEGES

Hør om Biodiversitetskortet!  – Hvad er potentialet i kortet? Formålet med kortet (fra 2014) var at udnytte eksisterende data om rødlistede og sjældne arters udbredelse og levesteder til at udvikle et rumligt prioriteringsgrundlag for en omkostningseffektiv naturbeskyttelse og naturforvaltning i Danmark, med fokus på bevarelse af biodiversiteten. v. Forsker Jesper Moeslund, DCE, Aarhus Universitet.

Prioriteringen af naturplejeindsatsen  v. Bestyrelsesmedlem Jytte Schaldemose, Gallowayforeningen Danmark

Session 2

Indlæg fra en kommune uden formelt værktøj – Hvordan udføres vurderingerne, og hvordan sikres den interne dialog v. Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune

Indlæg fra en Grundvandsmodel-kommune – Er vurderingerne bedre, og fungerer den interne dialog? Hvor sikker kan man være? v. Hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune

For lidt vand og for meget belysning af faglige problemstillinger i relation til vandløbs – og ådalsnaturen v. Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

MMVF er en død fisk – hvad så nu?  Tanker om de praktiske problemer omkring vurdering af vandindvindings påvirkning af vandløb v. Ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Session 3

Rundt om Miljøportalen

Session 4

Landskabskaraktermetoden – fordele og muligheder. Forvaltningen af det åbne land. Hvordan sikrer vi vores landskaber og muliggør klimatiltag og tekniske anlæg med respekt for landskabet. Hvordan kan landskabskaraktermetoden bruges som en del af naturforvaltningen i kommunerne? v. Arkitekt Anette Ginsbak, Naturstyrelsen

Multifunktionel jordfordeling – en løsning? v. Konsulent Thyge Nygaard og KL’s repræsentant i arbejdsgruppe for Collective Impact

Geografisk kortlægning af økosystemer og økonomiske værdier – Kan økosystemtjenester bruges i planlægningen og naturforvaltningen? v. Professor i Miljøøkonomi Mette Termansen, Aarhus Universitet

Session 5

Ønsker fra en interesseorganisation v. Formand Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening

Den Danske naturfond – fondens strategi v. Direktør Flemming Nielsen, Den danske naturfond

Nye strategier til forvaltning af natur – Nye strategier til forvaltning af natur v. Biolog Lars Malmborg, Aage V. Jensens Fond

Session 1

Session 2

Sådan har vi forsøgt at forbedre digitale kommunikation og formidling til landbruget. v. Agronom Helene Kiærskou, Holstebro Kommune

Digital kontakt til landbruget   v. Natur- og miljørådgiver Kristian Andreassen, Vestjysk Landboforening

 

Session 4

Gennemgang af DMA – digital miljøadministration- og offentliggørelse v. Ingeniør Camilla Hagdorn Trolle og Projektleder Thomas Ravn, Miljøstyrelsen Erhverv

Udvikling indenfor tilsynsområdet v. Specialkonsulent Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Erhverv

Session 5

Systemet for godkendelser af husdyrbrug – et nedarvet system. – Et amtsligt system overfor anlæg og arealer. Anlæg og arealer skal skilles – hvad sker der så med systemet, kan det bruges og til hvad? v. Agronom Poul Lundsby, Miljøstyrelsen

Fra manuel til automatisk datatjek – opmærksomhedspunkter v. Digitaliserings- og GIS-koordinator Mie Mølbak, Randers Kommune

Bilag 1: Tilsyn vandløb, Bilag 2: udspredning, Bilag 3: staldbygning, Bilag 4:miljøtilsyn og Bilag 5: miljøtilsyn brev

Session 1

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg – Praktiske erfaringer og problemstillinger ved sammenblanding af affald på genanvendelsesanlæg v. Miljømedarbejder Finn Rasmussen, Jord og Affald, Københavns Kommune

Digital støtte for egenkontrol og miljøledelse – Præsentation af hvordan en digital løsning kan understøtte egenkontrol oplysninger, der kan deles mellem parter – eksemplificeret ved en case i Envidan. v. Miljøplanlægger Peter Nygaard, Niras og seniorkonsulent Uffe Sønderhousen, Niras

Forslag til hvordan vi fremadrettet kan gøre miljøtilsynet endnu mere værdiskabende

Session 2

Udsortering og behandling af organisk affald v. NC Miljø, Nyborg v. Direktør Niels Christian Nielsen, NC Miljø (EKSKURSION)

Session 4

Gennemgang af DMA – digital miljøadministration- og offentliggørelse v. Ingeniør Camilla Hagdorn Trolle og Projektleder Thomas Ravn, Miljøstyrelsen Erhverv

Udvikling indenfor tilsynsområdet  v. Specialkonsulent Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Erhverv

Session 5

Videreudvikling af godkendelsesområdet og ansøgningssystemet Byg & Miljø v. Funktionsleder Ulla Ringbæk og Projektleder Karin Dahlgren, Miljøstyrelsen Erhverv

Digital overvågning af støj ved hjælp af sensorer  v. Seniorkonsulent Claus Backalarz, Delta og Afdelingschef Morten Wagner, Idemolab

Session 1

Oplæg: Hvad kan vi få ud af at tænke i fælles billeder? v. Landskabsarktiekt Mette Bahrenscheer,

Et fælles billede af det grønne, både i forhold til natur og planlægning? v. Projektleder & Planlægger Lone Plovstrup, Plan og Udvikling, Roskilde Kommune

Workshop – På baggrund af oplæg og deltagernes egne erfaringer udvikles ideer til hvordan de enkelte kommuner kan tænke fælles billeder – både i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser. v. Tovholder og facilitering af workshop ved Dorthe Brogård FAB i samarbejde med Mette Bahrencsheer fra Planværkstedet

Session 2

Planer og processer – hvad sker der? v. Chefkonsulent Berit Mathiesen, Teknik og Miljø, KL

Fælles struktur for lokalplaner på tværs af kommuner & vejledning– erfaringer fra 7 kommune-samarbejdet. Samarbejdet om fælles struktur har haft til formål, at styrke genkendeligheden og søgbarheden på tværs af kommuner ved bl.a. et fælles fraselager og en fælles vejledning. v. Projektleder og byplanlægger Anders Christiansen, Gladsaxe Kommune

Bedre lokalplanprocesser – en disciplin i fremsynethed, demokrati og konsensus v. Teamchef Jesper Vraa Andersen, Mariagerfjord Kommune og teamchef Heidi Hauschild, Odense Kommune

Session 4

Landskabskaraktermetoden – fordele og muligheder.  v. Arkitekt Anette Ginsbak, Naturstyrelsen

Multifunktionel jordfordeling – en løsning?  v. Konsulent Thyge Nygaard og KL’s repræsentant i arbejdsgruppe for Collective Impact

Kortlægning af økosystemtjenester og – værdier i Danmark. v. Professor i Miljøøkonomi Mette Termansen, Aarhus Universitet

Session 5

Erfaringer fra Vandplus-projektet  v.  Projektchef Anne-Mette Gjeraa, Realdania

Erfaringer fra samarbejdet – Nordvand og Gladsaxe kommune v. Planlægger Annette Kolte-Olsen, Nordvand og projektleder Daniel Grube Pedersen, Gladsaxe Kommune

Workshops

 Digital borger- og virksomhedsinddragelse i miljøforvaltningen v. Lars Klüver, Direktør Teknologirådet
 Bedre anvendelse af miljødata v. Gy Larsen, Seniorprojektleder, Teknologirådet
Bedre sagsbehandling med miljødata v. Søren Gram, Seniorprojektleder, Teknologirådet
Digital fremtid. Teknik- og miljøområdets digitale perspektiver v. Jørgen Madsen, Informationsprojektleder, Teknologirådet
Digitale jordforureningsoplysninger v. NN,
Digitaliseringspotentiale: VVM og andre miljøopgaver v. Afdelingschef Simon Grünfeld, Orbicon, Projektleder Inga Marie Galløe, Danmarks miljøportal

 

Billeder